Spreuken en meditaties 

”O Godesgeest vervul mij” heeft een prachtig herhalend ritme, de meditatie doet een beroep op je wil en op de Goddelijke kracht.

O Godesgeest vervul mij

O Godesgeest vervul mij,
vervul mij in mijn ziel;
mijn ziel ontlene sterke kracht
sterke kracht ook aan mijn hart
mijn hart dat U zoekt
zoekt door diep verlangen
diep verlangen naar gezondheid
naar gezondheid en levensmoed
levensmoed die in mijn leden stroomt
stroomt als edel Godsgeschenk
Godsgeschenk van U, o Godesgeest;
o Godesgeest, vervul mij.

Rudolf Steiner, (uit: Spreuken, gebeden, meditaties)

Ik draag rust in mijzelf;
ik draag in mijzelf
de krachten, die mij sterk maken.
Ik wil mij vervullen
met de warmte van deze krachten;
ik wil mij doordringen
met de macht van mijn wil.
En vóelen wil ik
hoe rust uitstroomt
door mijn gehele zijn,
wanneer ik mij versterk
door de macht van mijn streven
om de rust als kracht
in mijzelf te vinden.

Rudolf Steiner. (uit: Gedichten, spreuken, meditaties)

Hoe kunt gij uit het geloof leven, wanneer gij Uw waarde aan elkander wilt
ontlenen en de waardigheid die van de al-ene God komt, niet zoekt?

(Johannes 5: 44

Wanneer je niet meer in opstand komt tegen het levenslot,
zul je merken, dat de krachten om de levensmoeilijkheden te overwinnen
groeien, omdat je niet meer tegen jezelf vecht.
(Huseman)

Als er iets misgaat dan moet je jezelf dit niet kwalijk nemen, want dan pas
wordt het erg. Men moet deze gevoelens niet onderdrukken,want dan begint
men met zichzelf te strijden. Het is ons lot dat we onvolmaakt zijn en dat moeten we
accepteren. Men moet dit heel rustig en gelaten onder ogen zien, zich er totaal niet
druk over maken en er nooit over piekeren.

(Rudolf Steiner)

Ik schouw in de duisternis
daarin ontstaat licht,
levend licht.
Wie is dit licht in de duisternis?
Ik ben het Zelf, in mijn ware Zijn.
Deze werkelijkheid van het ik
treedt niet op tijdens mijn aardse bestaan
ik ben er slechts een afbeelding van
ik zal het echter terugvinden,
wanneer ik,
bezield met goede wil voor de Geest,
door de poort van de dood ben gegaan.

(Rudolf Steiner)


Engel van jouw ziel.....(naam)
werkende wachter.
Draagt op Uw vleugels
de biddende liefde van mijn ziel
naar de aardemens* die aan Uw hoede
is toevertrouwd.
Opdat verenigd met Uw macht
mijn bede en liefde helpend strale
voor de ziel----(naam) die ik vol liefde zoek.

@geestmens indien voor de gestorvene
(vrij naar Rudolf Steiner)


Avondgebed

Ik slaap in
met het diepe verlangen
je te mogen ontmoeten.
Ik zoek je in het gebied
waar je nu vertoeft.
Dat dit samenzijn
zich mag weerspiegelen
in mijn dagelijks leven,
zodat ik dit fysieke gescheiden zijn
kan verdragen door
wederzijdse verbondenheid

Renëe Zeylmans


De nu volgende spreuk ”De omhulling van mijn aura verdichte zich” kun je gebruiken als je bijvoorbeeld in een kwetsbare periode té open bent voor de uitstraling van anderen, waardoor je ongewild hun pijn, stemming enzovoort overneemt. Stel je hierbij een blauw-violette omhulling voor die je van alle kanten omgeeft. Alleen je hoofd blijft open voor het goddelijke

De omhulling van mijn aura verdichte zich,
hij omgeve mij met een ondoordringbare mantel
tegenover alle onreine, ongelouterende gedachten en gevoelens:
hij opende zich slechts voor de goddelijke wijsheid!

De nu volgende vier spreuken (meditatie’s) voor de gestorvenen

Onze liefde moge je volgen,
ziel, die daar leeft in de geest.
die haar aardeleven schouwt,
schouwend zich als geest erkent.
En wat jou in de zielewereld
denkend als eigen wezen verschijnt
neme onze liefde op
opdat we in jou ons voelen opgenomen
jij in onze ziel kunt vinden
wat met jou (in trouw) wil leven.

Rudolf Steiner (GA .261)

Geen grens kan scheiden
wat in de geest vereend behoedt
de lichtende, stralende
eeuwige zielsverbondenheid.

Zo ben ik in jouw gedachten
en jij in de mijne.

Rudolf Steiner (GA.261)


Ik zoek jou met heel mijn wezen
vol verdriet
vervuld van liefde
laat mij je moge vinden
laat mij je moge steunen
ik met jou
jij met mij
in verbondenheid

Renée Zeylmans

Laat de muur worden tot een poort

Goddelijke Kern in mij,
versluierd door de uiterlijke schijn,
laat de muur die ons ogenschijnlijk scheidt van de gestorvenen
aan gene zijde
worden tot een poort
waar op de drempel
de ontmoeting plaats kan vinden.

Renée Zeylmans


Verbondenheid tot over de dood

Door de bezieling
van onze liefde
onze gedachten
onze zielsverwachting
creeëren wij een sfeer
waarin wij de verbondenheid
met onze gestorvenen kunnen beleven.
het schept voor hen de mogelijkheid
zich met ons te verenigen.

Reneé Zeylmans


Kracht

Wanneer je niet meer in opstand komt
tegen het levenslot, zul je merken dat
de krachten om de levensmoeilijkheden te
overwinnen groeien omdat je niet meer
tegen jezelf vecht.

A. Huseman

Wie het geluk aan zich bindt
vernielt het gevleugelde leven.
Maar wie het geluk kust
terwijl het voorbij vliegt
leeft in de zonsopgang
van de eeuwigheid.

Toyohiko Kagawa

Spreuk voor het slapen gaan

Ik draag mijn leed
in de ondergaande zon
en leg al mijn zorgen in Uw
lichtende (glansrijke) schoot;
in liefde gelouterd
in het licht verwandelt
keren zij weder als helpende gedachten
als kracht tot offervaardige daden.

Rudolf Steiner


O engel, wijsheid van mijn hoger ik
Gij die mij kent als geen ander
die mij onvoorwaardelijk lief hebt.
Laat mij U waardig moge zijn,
leer mij lief te hebben
schenk mij inzicht en wijsheid
om Uw aanwijzingen te verstaan
mijn lot waardig te dragen
uit vertrouwen in Uw
helpende aanwezigheid
in licht en duisternis.

Renée Zeylmans


Ochtendspreuken (gebed)

O Michaël, U wil ik dienen
met heel mijn hart en ziel
opdat deze dag toonbeeld
moge worden van Uw wil
die het lot in goede banen leidt!

Vrij naar Rudolf Steiner


Ik begroet deze dag met zijn
onbeperkte mogelijkheden,
ik adem in Goddelijke wijsheid
ik adem uit liefde tot de ganse schepping.

Renée Zeylmans


In de reine stralen van het licht
glanst de Godheid der wereld op
in de reine liefde tot alle wezens
straalt de Goddelijkheid uit van mijn ziel.
Ik rust in de Godheid der wereld
ík zal mij vinden
in de Godheid der wereld.

Rudolf Steiner

Men moet de dingen
de eigen stilte,
ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt
en door niets gestuwd of versneld kan worden.
Alles helemaal zijn tijd geven
en dan geboren worden.
Rijpen als de boom die zijn sappen niet stuwt
en getroost in de stormen
van het voorjaar staat,
zonder angst,
dat er geen zomer zal komen.

Hij komt toch!
Maar hij komt alleen naar de geduldigen,
die er zijn, alsof de eeuwigheid voor hen lag,
zo zorgeloos, stil en ver.....

Geduld moet men hebben tegenover
het onopgeloste van het hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben
als afgesloten kamers
en als boeken, die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.

Het gaat er om alles te leven.
Wanneer men de vragen leeft,
leeft men misschien langzamerhand,
zonder het te merken,
op een vreemde dag,
middenin het antwoord.

Rainier Maria Rilke

De eerste stap

Op een weg kun je meestal twee grote crises verwachten.
De eerste komt als de betovering van het begin vervlogen is.
De tweede vlak voor het doel.
Allebei stellen ze de vraag:
Wil je het echt?
Ja, ik wil echt. Met heel mijn hart en ziel zeg ik ja.

Ëen reis van duizend mijl
begint met de eerste stap

”Confucius

Pelgrimeren is lopend stilstaan.

Het is niet de persoon die jou kwetst,
maar het niet in vervulling gaan
van de voorstelling die jij van deze
persoon hebt gemaakt.

Degene die - uit liefde - vergeving
schenkt, neemt de verantwoording
voor de gevolgen van jouw daden op zich.
Vergeving is daarom altijd een offer.

Dag Hammarskjöld

Doorzettingsvermogen t.a.v. een eenmaal genomen besluit.
Elk besluit is een kracht.
Het gaat niet om het resultaat.
Het resultaat is slechts een beslissende faktor bij een
handeling uit begeerte volbracht.
Alleen de liefde tot de daad is beslissend.
Niet het tastbaar resultaat afwachten,
doch bevrediging vinden in de handeling zelve.

Rudolf Steiner

Het weten over de dingen
bevrijdt niet van het doorleven
als het eenmaal zover is.

Goddelijke kracht in mijn ziel,
U wil ik ruimte geven
in mijn bewuste wezen,
Gij bindt mij aan alles
wat de macht van het lot
mij heeft toebedeeld,
Gij slaakt nimmer de band
die mij verbindt met
wat gij mij geschonken hebt
om lief te hebben.
Uw geest waakt over het mijne,
want het is ook het Uwe
zo wil ik acht geven met U,
Door U, in U,
op wat Gij besloten hebt over het Uwe.
Ik wil sterk zijn om in te zien
dat het wijsheid is.

Rudolf Steiner

Want alles is fragment.........

Al door het zeggen van het woord
deelt men, scheidt men en schendt,
het alomvattende dat men niet kent,
dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,
dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,
dat mij beheerst en mij te luistern gebiedt,
maar als ik zoek en luister, dan vindt ik het niet.

één troost blijft:

Er is in ieder woord
dat tot het onuitspreekbare behoort
er is in ieder deel een deel
van het ondeelbare geheel
gelijk in elke kus, hoe kort
het hele leven meegegeven wordt.

Abel Herzberg

print deze pagina...

© Renée Zeylmans 2019